Законът за интеграция на хората с увреждания посочва правото на медицинска и социална рехабилитация, като едно от правата на хората с трайни увреждания в България. Под медицинска рехабилитация се има предвид лечебна дейност, осъществявана от мултидисциплинарни екипи при условията и по реда на Закона за лечебните заведения и на Закона за здравното осигуряване, която включва физикална терапия, ерготерапия, кинезитерапия, поддържаща медикаментозна терапия, назначаване на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания и др.

Показване на 1–6 от 8 резултата