ОТПУСКАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

Алфа Реха Медико работи съвместно с различни социални институции за отпускане на медицински изделия. За ваше улеснение описваме някои от начините, а именно:

 • като посети личният си лекар. Личния лекар издава Направление до оторизирана лекарска комисия ЛКК – ортопедична, неврологична, хирургична или друга според заболяването. Препоръчително е  да издаде медицинска бележка, в която да сe впише диагнозата и моментното състояние на човека.
 • като посети оторизирана лекарска комисия /ЛКК/ според заболяването, например: 
  • Неврологична ЛКК, Ортопедична ЛКК, Хирургична ЛКК, Онкологична ЛКК, УНГ и т.н.
   Необходимите документи за пред комисията са:

   • Направлението от личния лекар
   • Копие от личната карта и/или копие от епикриза
   • ТЕЛК или друг медицински документ, в който е видно състоянието и диагнозата на болния. Комисията издава Медицински протокол, който се представя пред “Социално подпомагане”. Не е задължително човека с увреждане да има Експертно решение /ТЕЛК/ с група инвалидност. Необходимо е наличието на увреждане, за което се полагат помощни средства, според Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППИЗХУ /приложението ще намерите в отдел „информация“ в сайта ни/.
  • Лицето с увреждане трябва да има наличие на медицински индикации, удостоверяващи постоянна нужда от помощни средства. Такива индикации са:
   • Частична или пълна парализа на долни крайници или други увреждания, при които самостоятелното придвижване е невъзможно. При такива увреждания се полагат:
    • Инвалидни колички
    • Тоалетен стол
    • Стол за баня или Комбиниран стол за тоалет и баня
   • Увреждане на долни и горни крайници, което не позволява самостоятелното използване на обикновенните инвалидни колички, и ако лицето е физически и психически годно да управлява такава количка. При такова увреждане се полага:
    • Акумулаторна инвалидна количка;
   • При болни с тежки неврологични заболявания, придружени с квадрипарези или хемипарези, онко болни, будна кома, терминално болни, усложнени невромускулни заболявания, довели до принудително залежаване в една и съща поза. При такива увреждания се полагат:
    • Антидекубитален дюшек и Антидекубитална възглавница;
   • Увреждания, удостоверяващи постоянната нужда от тях. При такива увреждания се полагат:
    • Патерици, бастуни, ходилки и проходилки, бели и сензорни бастуни за слепи лица.
  • В случаите когато имате ТЕЛК Решение и на него са изписани необходимите помощни средства, не са необходими НАПРАВЛЕНИЕ от личния лекар, както и Медицински протокол на ЛКК, а направо това решение се представя пред “Социално подпомагане” за отпускане на целевата помощ.
 • като посети дирекция “Социално подпомагане” към общината по постоянен адрес на лицето /по лична карта/. Там след попълване на молба–декларация /образец, дава се от службата/ и предоставяне на Медицинският протокол от ЛКК или Експертното решение на ТЕЛК, както и личната карта на лицето, за което ще са помощните средства, социалната служба в седемдневен срок издава Заповед за отпускане на парични средства за закупуване на нужните помощните средства.За всяко медицинско изделие се издава отделна заповед.
  С издадената Заповед от дирекция „Социално подпомагане”, лицето има законовото право да получи целевата парична помощ.Отделните дирекции имат различен подход при изплащането на сумата.
  Целевата помощ се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаването на заповедта.

  В срок до 30 дни от получаване на помощта правоимащото лице или упълномощено от него лице представя в съответната дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка за закупеното помощно средство заедно с приемно-предавателния протокол за получаване на изделието.
  Лицата, неизползвали целевата помощ по предназначение до 30 дни след певода на парите, възстановяват пълния размер на помощта към „Социално подпомагане“.

Допълнителна информация!

Медицински протокол се издава от медицински заведения, които имат такива оторизирани лекарски комисии.
•    Някои от така наречените „стъпки“ могат да се спестят, според индивидуалността на случая, а за това ще Ви информираме ние!
•    Може да ни се обадите на тел: 0878969680 или на телефоните публикувани в раздела „Контакти“ за да Ви информираме къде най-близко до Вас има такива лекарски комисии /ЛКК/.
•    При невъзможност да изчакате времето на този „Ред за получаване“, защото в най-добрия случай минават около месец-два, за Ваше улеснение Ви предоставяме нужните помощни средства срещу сума във вид на капаро за съответното изделие. След изплащане на парите от „Социално подпомагане“, Вие ни доплащате останалата окончателна сума и ние Ви издаваме фактура, която да представите и да се отчетете в „Социално подпомагане“. Моля да се свържете с нас на нашите контакти, за да Ви информираме за „Капарото“ на отделните помощни средства.